Jaką metodą ocenić źródła promieniowania jonizującego?

Pytanie pochodzi z Serwisu BHP

Jaką metodą ocenić źródła promieniowania jonizującego (z urządzeń i izotopów promieniotwórczych)?

Odpowiedź:

Aby scharakteryzować parametry źródła promieniowania jonizującego z urządzeń i izotopów promieniotwórczych, należy ocenić aktywność tego źródła (moc dawki), okres połowicznego zaniku oraz ocenić czy nie powoduje ono skażenia.

Uzasadnienie:

Izotopy promieniotwórcze (radioizotopy) to odmiany pierwiastków, których jądra atomów są niestabilne i samorzutnie ulegają przemianie promieniotwórczej. W wyniku tej przemiany powstają inne atomy, cząstki elementarne, a także uwalniana jest energia w postaci promieniowania gamma i energii kinetycznej produktów przemiany.

Pracując ze źródłami promieniotwórczymi, należy ustalić sposób ich opisu. Dotyczy on izotopu lub izotopów, które zawierają źródło promieniowania, aktywności źródła (liczby rozpadów promieniotwórczych w źródle, zachodzących w jednostce czasu), okresu połowicznego rozpadu (czasu, w ciągu którego liczba nietrwałych obiektów lub stanów zmniejsza się o połowę) i rodzaju promieniowania wysyłanego przez źródło. Dane te są niezbędne do oceny skutków działania promieniowania na organizm człowieka.

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 264 z późn. zm.), wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań dotyczących ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą stosownego zezwolenia może sprawować wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, nadane – odpowiednio – przez Prezesa Agencji Atomistyki lub Głównego Inspektora Sanitarnego, dokonując oceny źródeł promieniowania jonizującego z urządzeń i izotopów promieniotwórczych warto w ten proces zaangażować osobę posiadającą takie uprawnienia, a co za tym idzie – również stosowną wiedzę.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 16 września 2014 r.

Data publikacji: 30 września 2014 r.