Odpowiedź:
Spłaty z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS można potrącać z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Nawet pomimo zgody, wolna od potrąceń będzie kwota minimalnego wynagrodzenia netto.
Uzasadnienie:
W myśl art. 871 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. – wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Powyższe dotyczy należności potrącanych z mocy ustawy, które zgodnie z art. 87 ust. 1 k.p. obejmują
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.
W przypadku innych należności obowiązują zasady wyrażone w art. 91 k.p. Zgodnie z tym przepisem należności takie mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Nawet jednak w takim przypadku - mimo zgody pracownika - obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Wynosi ona równowartość:
1) wynagrodzenia minimalnego netto – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy;
2) 80% kwoty wynagrodzenia minimalnego netto – przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to fundusz wewnętrzny pracodawcy. Tym samym potrącenia rat pożyczki z ZFŚS to potrącenia na rzecz pracodawcy. W konsekwencji po potrąceniu pracownikowi musi zostać minimalne wynagrodzenie netto.
Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 29 grudnia 2014 r.