Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jaka jest podstawa prawna obowiązku opracowania karty kosztów wypadku przy pracy? Czy obowiązuje wymóg liczenia kosztów poniesionych przez zakład pracy? Kto tego wymaga?

Odpowiedź:

Przepisy powszechnie obowiązujące wymagają od pracodawców, aby szacowali koszty wypadków przy pracy jedynie w celach statystycznych. Ogólna informacja w tym zakresie powinna zostać zawarta w tzw. statystycznej karcie wypadku przy pracy, którą pracodawca jest zobligowany przekazać do Głównego Urzędu Statystycznego.

Nie ma natomiast formalnego obowiązku sporządzenia „Kart kosztów wypadków przy pracy”, chyba że w danym zakładzie pracy obowiązują wewnętrzne regulacje, które taki obowiązek przewidują.

Uzasadnienie:

Stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.) – dalej r.s.k.w. obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie – na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy – statystycznej karty wypadku (formularz GUS Z-KW), stanowiącej załącznik nr 1 do r.s.kw.

Karta powinna zostać sporządzona nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku, a następnie – za pośrednictwem portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego – przekazana do 15-go dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. W przypadku małych pracodawców, zatrudniających do 5 pracowników może być sporządzona w formie papierowej.

W karcie, w dziale „Skutki wypadku”, w rubrykach 13 i 14 należy podać informacje o stracie czasu pracy innych osób niż poszkodowany oraz szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem (w tysiącach złotych), bez strat związanych ze stratami czasu pracy. Są to jednak jedyne i zarazem bardzo ogólne informacje związane kosztami wypadków, jakie pracodawca jest zobowiązany ustalić i przekazać dla celów statystycznych.

Wielu pracodawców, z uwagi na wewnętrzne regulacje (jak choćby własne procedury powypadkowe) narzucone np. przez centralę, analizuje koszty wypadków i chorób zawodowych. Zebrane w ten sposób informacje – w zależności od stopnia szczegółowości – umożliwiają szersze spojrzenie na tego typu zdarzenia. Mogą one zawierać nie tylko podstawowe informacje na temat strat materialnych związanych z danym wypadkiem (np. koszty naprawy uszkodzonej maszyny czy urządzenia), ale również dane na temat strat czasu pracy poświęconego na dochodzenie powypadkowe, planowanie i prowadzenie działań zapobiegawczych i profilaktycznych, koszty absencji pracownika i koszty jego zastępstwa, czy koszty związane z wypłaconymi odszkodowaniami oraz podwyższeniem składek na ubezpieczenia.

Takie szczegółowe analizy bardzo dokładnie odzwierciedlają straty (często zaskakująco wysokie!), jakie pracodawca poniósł w związku z wypadkiem pracy, a tym samym motywują do przywiązywania jeszcze większej wagi do kwestii bhp w przedsiębiorstwie.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 2 marca 2015 r.