Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – dalej r.u.o.w., po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Kolejność składania podpisów na protokole wyznaczają przepisy określając poszczególne etapy postępowania. W pierwszej kolejności, po sporządzeniu protokołu powypadkowego podpisy powinni złożyć członkowie zespołu uczestniczących w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku (pkt 10 protokołu). Kolejność składania podpisów przez członków zespołu jest dowolna. Następnie, z uwagi na fakt, że stosownie do § 11 r.u.o.w. do obowiązków zespołu powypadkowego należy między innymi zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę oraz poinformowanie o prawie złożenia uwag podpis powinien złożyć poszkodowany lub członek rodziny (pkt 13 protokołu).

Dopiero po wskazanych powyżej, podpis składa pracodawca (pkt 14 protokołu). Podpis ten stanowi poświadczenie zatwierdzenia protokołu. Stosownie bowiem do § 13 r.u.o.w. protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia.

Kamila Milczarek
Odpowiedzi udzielono 19.10.2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów