Przepisy dotyczące parametrów jakości wody, przepisy budowlane oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie określają zakresu temperatur wody pitnej zimnej w miejscu poboru wody przez użytkowników, np. z sieci wodociągowej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) - dalej r.j.w.s.l. określa m.in. wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. Wśród wymagań r.j.w.s.l. nie określa temperatury wody zimnej. Przedsiębiorstwa wodociągowe zobowiązane do badania jakości wody, określając we własnych laboratoriach jakość wody zimnej, również określają jej temperaturę, ale nie powołują się przy tym na żadne normy i wymagania przepisów. Temperatury zimnej wody określane przez laboratoria wodociągowe są różne, zależne m.in. od pory roku, przebiegu wodociągu. Również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t.b.u. nie odnosi się do temperatury wody zimnej. W § 120 ust. 2 r.w.t.b.u. określono jedynie zakres temperatur ciepłej wody, od 55°C do 60°C. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. również nie odnosi się do temperatury wody pitnej zimnej. W § 24 ust. 1 załącznika nr 3 do r.b.h.p. określono jedynie temperaturę wody ciepłej doprowadzonej do umywalek, natrysków i brodzików, która przy stosowaniu centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania wody powinna wynosić od 35°C do 40°C, a w przypadku indywidualnego mieszania wody od 50°C do 60°C. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) w § 4 zobowiązuje pracodawcę do dostarczania pracownikom odpowiednio zimne lub gorące napoje, w zależności od warunków wykonywania pracy. Brak określenia temperatur.
Biorąc pod uwagę podane w przepisach najniższe temperatury ciepłej wody można przyjąć, że temperatura zimnej wody powinna mieścić się w przedziale od 10°C do 34°C. Jest to jednak zakres temperatur zimnej wody na zasadzie domniemywania, a nie wymagań określonych odpowiednimi przepisami.

Kazimierz Kościukiewicz