Jak wyliczyć wymiar urlopu w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadającego ponad 10-letni staż pracy a u obecnego pracodawcy rok pracy, jeżeli jest on zatrudniony w wymiarze 4/5 etatu a dobowa norma czasu pracy wynosi 5 godz. 36 min. dziennie?
Uprawnienia urlopowe pracownika niepełnosprawnego ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadającego ponad 10-letni staż zatrudnionego w wymiarze 4/5 etatu przedstawiają się następująco:
26 dni urlopu wypoczynkowego 10 dni urlopu dodatkowego = 36 dni,

36 dni x 4/5 (wymiar etatu) = 28,8 po zaokrągleniu 29 dni, w wymiarze godzinowym - 203 godziny (29 dni x 7 godzin - w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jeden dzień urlopu wynosi 7 godzin - art. 1542 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p., w zw. z art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).
Ten pracownik ma prawo do urlopu w wymiarze 29 dni.
Urlopu udziela się na dni pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.
Zgodnie z art. 29 § 3 k.p. pracodawca w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia w zakresie uprawnień urlopowych informuje pracownika o wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.