Jak kształtuje się nabycie prawa do urlopu przez pracownika młodocianego, który podjął zatrudnienie 1 września 2010 r.? Pracownik w maju 2011 r. ukończył 18 lat. Jak należy udzielać urlopu pracownikom młodocianym?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej: k.p., pozycja młodocianego, jako pracownika, jest w stosunku do osób dorosłych uprzywilejowana.


W myśl uregulowań zawartych w art. 205 § 1 i 2 k.p. młodociany w przypadku rozpoczęcia pierwszej pracy uzyskuje prawo do urlopu już z upływem 6 miesięcy, przy czym nabywa wtedy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z chwilą, gdy przepracuje cały rok, nabywa prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych, co w efekcie daje mu prawo do wykorzystania urlopu wymiarze wynoszącym łącznie 38 dni roboczych.
Sytuacja ulega zmianie gdy młodociany w danym roku kalendarzowym kończy 18 lat. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w przedstawionym stanie faktycznym. Nie ulega wątpliwości, iż młodociany rozpoczynając pracę w dniu 1 września 2010 r. w dniu 29 lutego 2011 r. przepracował 6 miesięcy, wobec czego nabył on prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z kolei w dniu 31 sierpnia 2011 r., z uwagi na przepracowanie całego roku, powinien on nabyć prawo do urlopu w wymiarze kolejnych 26 dni. Jednak biorąc pod uwagę to, że w maju 2011 r. młodociany ukończył 18 lat, wymiar przysługującego mu urlopu po przepracowaniu roku ulega skróceniu do 20 dni, co spowoduje, iż nabędzie on uprawnienia do urlopu wypoczynkowego w łącznym wymiarze wynoszącym 32 dni. Fakt ten wynika z drugiej części przepisu zawartego w art. 205 § 2 k.p.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. będzie on już traktowany jak dorosły, w związku z czym będzie mu przysługiwał urlop wypoczynkowy na zasadach ogólnych w wymiarze 20 dni roboczych.
Odpowiadając na drugie pytanie dot. zasad udzielania urlopu młodocianemu, należy wskazać, że pracodawca powinien udzielić młodocianemu uczęszczającemu do szkoły urlopu w okresie ferii szkolnych. W przypadku, gdy młodociany w okresie ferii szkolnych nie nabył jeszcze prawa do urlopu, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić mu urlopu zaliczkowo. Ponadto pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.