Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym bez prawa do zasiłku. W dniu 17 sierpnia 2007 r. kończy się jej urlop wychowawczy. Złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 18 sierpnia 2007 r.
Jak rozliczyć składki na ZUS emerytalną i rentową? Należy podzielić kwotę 420 zł przez ilość dni roboczych czy kalendarzowych?
Z jakim kodem należy ją wykazać w deklaracji ZUS.

Kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, należnych za sierpień 2007 r., powinna być proporcjonalnie zmniejszona w ten sposób, że należy ją w pierwszym rzędzie podzielić przez liczbę dni tego miesiąca (tj. 31), a następnie pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym (tj. 17).

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym - co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 19 w zw. z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) - dalej u.s.u.s., podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu, chyba że mają ustalone prawo do emerytury lub renty bądź inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń społecznych.
Zgodnie z art. 18 ust. 5a u.s.u.s. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby korzystającej z urlopu wychowawczego stanowi kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (tj. 420 zł). Jednocześnie tak określona podstawa wymiaru ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za miesiąc w trakcie, którego dana osoba zostaje objęta obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu urlopu wychowawczego bądź ustaje wobec niej ten obowiązek i w związku z tym podlega ona ubezpieczeniom z tytułu urlopy wychowawczego tylko przez część miesiąca. Proporcjonalnego zmniejszenia podstawy wymiaru składek dokonujemy w ten sposób, że kwotę najniższej podstawy wymiaru dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca, a następnie mnożymy przez liczbę dni kalendarzowych podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w tym miesiącu. Wynik zaokrąglamy do pełnych groszy, tj. poniżej 0,5 grosza w dół, a 0,5 grosza i więcej w górę.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, należne z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, wykazuje się w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 XX. Składki te finansowane są ze środków budżetu państwa.

Należy dodać, że osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega również obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie ma innego tytułu do tego ubezpieczenia. Wynika to z art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - dalej: u.ś.o.z.f.ś.p. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 79 ust. 2 składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby korzystającej z urlopu wychowawczego nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w tych przypadkach, w których jest to dopuszczalne w zakresie ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.