Czy pracownicy, która do dnia 22 grudnia 2011 r. korzysta z urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni, od dnia 23 grudnia można będzie udzielić urlopu dodatkowego jednorazowo w wymiarze 4 tygodni, czy też najpierw 2 tygodnie, a następnie kolejne 2 tygodnie?

Kwestię tę reguluje art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008, Nr 237, poz. 1654).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pracownicy korzystający w dniu 1 stycznia 2012 r. z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze określonym w art. 12 ust. 2 pkt 1 (czyli 2 tygodnie) mają prawo do części dodatkowego urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem dodatkowego urlopu. Zgodnie z art. 13 ust. 3 części dodatkowego urlopu udziela się jednorazowo w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.
Z przytoczonego przepisu wynika, że najpierw na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu dodatkowego w wymiarze obowiązującym w chwili jego udzielania (czyli w omawianym przypadku 2 tygodnie), a dopiero później, jeżeli w dniu 1 stycznia 2012 r. pracownica nadal korzysta z urlopu dodatkowego, nabywa prawo do wykorzystania części dodatkowego urlopu w wymiarze dalszych dwóch tygodni (tyle wynosi różnica między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu). Udzielenie tej części dodatkowego urlopu następuje na wniosek pracownicy, złożony w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem takiej z takiej części urlopu. Z brzmienia przepisu wynika zatem dość jednoznacznie że urlopu takiego nie można udzielić łącznie, ale konieczne jest dwukrotne złożenie wniosku przez uprawnioną pracownicę.