Pracodawca opłaca pracownikom pakiet medyczny. Faktura, którą otrzymuje od firmy medycznej wygląda tak, że 50% kwoty jest za opiekę medyczną, a 50% za medycynę pracy. Czy w związku z wyrokiem II FPS 1/10 należy do podstawy ZUS i opodatkowania dodać całą kwotę płaconą za pracownika, czy tylko jej 50%, bo pozostałe 50% to obowiązkowa medycyna pracy?


Jeżeli pracodawca postanowi rozliczyć po stronie pracownika przychód z tytułu otrzymanego świadczenia medycznego, powinien uwzględnić połowę ceny nabycia usługi medycznej.


W regulacji przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) - dalej u.p.d.o.f., ustawodawca podatkowy zapisał zasadę, w myśl której przychodami osoby fizycznej, o ile w regulacjach u.p.d.o.f. nie zostało postanowione inaczej, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dodatkowo, w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. prawodawca doprecyzował, że za przychody za stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W świetle powyższego musi pojawić się pytanie (i od dawna było ono stawiane), czy w przypadku gdy pracownicy mogą korzystać z usług medycznych finansowanych przez pracodawcę (jest im udostępniane świadczenie w postaci opieki medycznej), uzyskują tym samym przychód podatkowy. Zaznaczyć jednak trzeba, że aby podatnik będący osobą fizyczną uzyskał przychód z tytułu przekazania na jego rzecz świadczenia niepieniężnego, koniecznym jest, aby otrzymał takie świadczenie, a nie by tylko było postawione do jego dyspozycji, i by możliwym było wyznaczenie kwoty takiego przychodu.

Po – budzącej zastrzeżenia (co zdaje się potwierdzać fakt wystąpienia zdania odrębnego jednego z sędziów) - uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 24 maja 2010 r., II FPS 1/10, www.orzecznictwo.nsa.gov.pl część pracodawców postanowiła opodatkować przekazywanie nieodpłatnie świadczenia medyczne. Jeżeli usługa jest zakupiona, wówczas definiując kwotę przychodu (tak na potrzeby PIT jak i ZUS) należy odwołać się do regulacji art. 11 ust. 2a pkt 2 u.p.d.o.f. Według takiej w przypadku gdy świadczeniem jest usługa zakupiona, przychodem jest kwota równa cenie nabycia. Skoro więc pracodawca zakupił usługi medyczne: w zakresie medycyny pracy i opiekę medyczną innego rodzaju, a wartość każdej z nich stanowiła połowę ceny zakupionej usługi to wartość przychodu wyniesie odpowiednio połowę ceny nabycia całej (łącznej) usługi medycznej (czyli tej części ceny, która przypada na opiekę inną niż w zakresie medycyny pracy).