Jak oznakowywać substancje inne niż niebezpieczne?
Czy opakowania zawierające odpady substancji niebezpiecznych mogą być oznakowywane etykietami w ten sam sposób jak produkt, z którego powstał odpad niebezpieczny?

Z punktu widzenia przepisów związanych z gospodarką odpadami jedynymi oznaczeniami opakowań, których używanie określono w przepisach prawa, są oznaczenia określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. Nr 94, poz. 927) - dalej r.w.o.o.
Odpady opakowaniowe nie muszą być oznakowane w jakiś specjalny sposób, również i w przypadku, gdy stanowią odpad niebezpieczny. Jedynym oznakowaniem, jakie określone jest w przepisach z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi są oznaczenia określone w r.w.o.o. Oznakowanie to dotyczy rodzajów materiałów wykorzystanych do produkcji opakowania, możliwości wielokrotnego użytku opakowania oraz przydatności opakowania do recyklingu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.) - dalej u.o.o.o., decyzję o znakowaniu podejmuje producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań - oznakowanie nie jest obowiązkowe. W przypadku jednak podjęcia decyzji o oznakowaniu należy stosować wzory oznakowania, które zostały określone w przepisach r.w.o.o. Pozostałe znaki, które spotykane są na opakowaniach, oprócz licencjonowanych, mogą być przez przedsiębiorcę stosowane bez prawnych ograniczeń.
art. 6 ust. 1 u.o.o.o.

Paweł Sosnowski