Kandydaci do pracy i pracodawcy powinni pamiętać, iż przebieg procesu rekrutacyjnego, w tym dostarczanie przez kandydatów do pracy licznych dokumentów jak cv, listów motywacyjnych, kserokopii certyfikatów, dyplomów ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zostały szczegółowo uregulowane w obowiązujących przepisach prawnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Pracodawca nie może wymagać aby kandydat do pracy przedstawił informacje dotyczące m.in.: planów rodzicielskich, niepełnosprawności, miejsca urodzenia, statusu majątkowego oraz tzw. danych wrażliwych (dane dotyczące m.in.: poglądów politycznych, przekonań religijnych, przynależności partyjnej, nałogów i życia seksualnego). Są jednak wyjątki, które pozwalają pracodawcy zbierać i przetwarzać takie dane wówczas, gdy na mocy przepisów szczególnych jest to niezbędne do zatrudnienia pracowników. Warto podkreślić, iż pracodawca powinien uzyskać zgodę kandydata na weryfikowanie danych z dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem byłego pracodawcy.
Reasumując żądanie od kandydata do pracy danych, informacji oraz dokumentów innych niż wymienione powyżej oraz takich, co do których nie ma obowiązku przedłożenia, może naruszać dobra osobiste kandydata do pracy. 

Małgorzata Skibińska