Jak często należy przeprowadzać szkolenie dla osoby zatrudnionej na stanowisku asystentki stomatologicznej?
Pracownik zatrudniony na stanowisku asystentki stomatologicznej powinien odbyć szkolenie wstępne przed rozpoczęciem pracy, pierwsze okresowe nie później niż w ciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy, a kolejne szkolenia okresowe nie rzadziej, niż co 5 lat.
W myśl art. 2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca obowiązany jest przeprowadzać szkolenia z zakresu bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz powtarzać je okresowo. Szczegółowe zasady szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.

Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z § 15 r.s.b.h.p., tj. nie rzadziej niż:
1.
co roku dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,
2.
co 3 lata dla stanowisk robotniczych,
3.
co 5 lat dla stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych oraz stanowisk, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4.
co 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Zauważyć należy jednak, że pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w ciągu do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym, lub 12 miesięcy w przypadku pozostałych pracowników.
W związku z powyższym, osoba zatrudniona na stanowisku asystentki stomatologicznej, powinna być poddawana szkoleniom okresowym nie rzadziej niż co 5 lat, przy czym pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć nie później niż w terminie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

Uwagi

Warto również przypomnieć, że w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy (m.in. zmian techniczno-organizacyjnych, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń) – pracodawca powinien ponownie zorganizować instruktaż stanowiskowy przygotowujący pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach (§ 11 ust. 3 r.s.b.h.p.).

Maciej Ambroziewicz