IV Konferencja Ministrów Pracy ASEM

IV Konferencja Ministrów Pracy ASEM (Asia-Europe Meeting) pt. "Zabezpieczenie społeczne i zatrudnienie – klucz do zrównoważonego wzrostu sprzyjającemu włączeniu społecznemu", odbyła się w dniach 25-26 października 2012 r. w Hanoi.

Konferencja swoim zakresem tematycznym objęła dwa główne bloki. Pierwszy to polityka na rzecz wzrostu zatrudnienia, w tym zatrudnienie osób młodych i innych narażonych na wykluczenie społeczne grup. Drugi - kluczowe wyzwania w ramach agendy godnej pracy, w tym zabezpieczenie społeczne, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

W spotkaniu wziął udział Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Minister Męcina zabrał głos na temat: "Polityki na rzecz wzrostu zatrudnienia, w tym zatrudnienie osób młodych i innych narażonych na wykluczenie społeczne grup". W wystąpieniu zwrócił uwagę na zachodzące zmiany na rynku pracy, które związane są z obecnym kryzysem gospodarczym. Wskazał, iż drogą do przeciwdziałania jego negatywnym skutkom ma być wsparcie przedsiębiorstw poprzez ograniczanie barier administracyjnych, postępujące procesy deregulacji gospodarki oraz rozwój systemu niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na założenie lub rozwój swojej firmy. Minister zwrócił uwagę na kwestię wskaźników aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn, ze szczególną uwagą na rolę wzrostu zatrudnienia pierwszej z grup. Odniósł się również do kwestii aktywizacji zawodowej ludzi młodych oraz kluczowej roli polityki stażowej i szkoleniowej w procesie redukcji bezrobocia wśród najmłodszych uczestników rynku pracy. Minister wskazał także na politykę wobec osób starszych na rynku pracy, w szczególności w zakresie polskich rozwiązań tj. powołania Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz programu "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+".

Podczas IV Konferencji Ministrów Pracy ASEM podjęto prace dotyczące kwestii: lepszego zrozumienia wyzwań związanych z zatrudnieniem i polityką społeczną w krajach ASEM, zaleceń dotyczących polityki zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia młodzieży, godnej pracy, CSR oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także wzmocnienia współpracy między członkami ASEM w dziedzinie realizacji tych wyzwań. Kluczowym punktem dla dalszej wzmocnionej współpracy ASEM w ramach pracy i polityki społecznej jest przyjęcie przez Ministrów ASEM wypracowanej na wcześniejszym etapie w gronie państw członkowskich ASEM deklaracji pt. "Zatrudnienie i ochrona społeczna – klucz do zrównoważonego i globalnego wzrostu".

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 16 listopada 2012 r.

Data publikacji: 16 listopada 2012 r.