Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 28) - dalej r.s.a.t.u., staż adaptacyjny odbywa się w jednostce organizacyjnej właściwej ze względu na rodzaj zawodu w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, którego dotyczy postępowanie. Wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny zgodnie z programem stażu adaptacyjnego ustalonym przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Wykaz zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w przypadku których odbywa się staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności w ramach uznawania kwalifikacji zawodowych określa załącznik do r.s.a.t.u.
Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna, którym może być osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej równorzędne albo wyższe od kwalifikacji, o uznanie których występuje wnioskodawca. Opiekuna stażu wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej, w której wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny. Opiekun stażu sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy w szczególności przez: 1) kontrolę realizacji programu stażu adaptacyjnego; 2) gromadzenie informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego. Opiekun stażu sporządza raport z przebiegu stażu adaptacyjnego i opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego, które przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej.
Oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego dokonują wspólnie opiekun stażu i kierownik jednostki organizacyjnej, w której wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny, nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.
Test umiejętności opracowuje komisja egzaminacyjna. Składa się on z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. O wyniku testu umiejętności komisja egzaminacyjna rozstrzyga większością głosów. W razie równej liczby głosów o wyniku testu rozstrzyga głos przewodniczącego komisji. Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik z testu umiejętności, może ponownie złożyć wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności dla danego zawodu w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono test umiejętności.
Omawiane rozporządzenie weszło w życie 6 stycznia 2017 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 629), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.