Pomysł sformułowania jednolitych dla inspekcji pracy na cały świecie zasad etycznych powstał w Australii. Kodeks powinien obejmować wszystkie osoby pracujące dla inspekcji pracy i służyć podniesieniu świadomości w zakresie oczekiwanych od nich wysokich standardów postępowania w życiu zawodowym. Kodeks jest swoistym zobowiązaniem, by osoby pracujące w inspekcjach pracy zawsze wypełniały swoje obowiązki profesjonalnie, z należną godnością, neutralnością i uczciwością.
Zgodnie z uzasadnieniem, omawiany dokument ustanawia ramy zachęcające każdy kraj do przyjęcia własnego kodeksu odzwierciedlającego z jednej strony wspólne zasady, z drugiej zaś dostosowanego do uwarunkowań lokalnych. Ramy etyczne oparto na sześciu szeroko zdefiniowanych wartościach:
1. wiedzy i kompetencjach,
2. uczciwości i nieskazitelności,
3. kulturze osobistej i szacunku,
4. obiektywizmie, neutralności i bezstronności,
5. zaangażowaniu i otwartości,
6. zgodności między postępowaniem w życiu zawodowym i prywatnym.
Przytoczmy niektóre kodeksowe zobowiązania:
– Będę wydawać opinie, formułować spostrzeżenia i wnioski dotyczące spraw zawodowych tylko po zbadaniu wszystkich odpowiednich faktów i uwzględnieniu kwestii zawodowych.
– Z obowiązków zawodowych będę wywiązywać się z należytą starannością, kierując się zasadami uczciwości i bezstronności; będę świadom swojego obowiązku ujawniania nieprawidłowości lub konfliktów interesów.
– Nie będę przyjmować podarków, prezentów, subskrypcji, przywilejów, gratyfikacji, obietnic, ani żadnych innych korzyści, które można by postrzegać jako utrudniające wypełnianie obowiązków służbowych.
– Będę służyć społeczeństwu zgodnie ze wskazówkami rządu, parlamentu lub odpowiednich władz i mojej instytucji, bez obawy przed zarzutami, świadcząc bezstronne, profesjonalne usługi i udzielając rzetelnych i apolitycznych porad.
– Będę zapobiegać nepotyzmowi i protekcjonizmowi.
– Udostępniane mi środki będę wykorzystywać do celów publicznych w sposób skuteczny, upewniając się, że są one osiągalne i usprawiedliwione.
– Będę szanować ludzi niezależnie od ich roli i statusu - nie będę nadużywać władzy wobec nich.
– Będę okazywać społeczeństwu i kolegom uprzejmość i szacunek, nie uchybiając godności osób, z którymi mam styczność oraz uwzględniając ich wartości kulturowe i wierzenia religijne.
– Będę promować równość i wykorzystywać różnorodność zarówno w mojej pracy, jak i w społeczeństwie.
– Nie będę podejmować żadnego innego zatrudnienia lub przyjmować wynagrodzenia bez wcześniejszej zgody.
– Nie będę celowo przekazywać lub wykorzystywać informacji uzyskanych w trakcie wykonywania pracy zawodowej, dla prywatnego zysku lub innych korzyści.
– Podczas wykonywania dowolnego zadania, za wartość nadrzędną będę uznawać interes publiczny.
– Nie będę angażować się w żadną działalność lub relacje, które stwarzałyby konflikt lub dawały wrażenie istnienia konfliktu z moimi obowiązkami służbowymi.