PFRON informuje o maksymalnych procentowych wartościach kosztów kwalifikowalnych dla zadań realizowanych od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. na podstawie umów wieloletnich zawartych w szóstym konkursie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Maksymalne procentowe wartości kosztów kwalifikowalnych, dla zadań, które wnioskodawcy mający zawarte umowy wieloletnie powinni uwzględnić przy konstruowaniu budżetów zadań nie mogą przekroczyć w przypadku: kosztów osobowych administracji i obsługi zadania zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych– 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania; kosztów funkcjonowania jednostek wskazanych przez wnioskodawcę do realizacji zadania – w części, przypadającej na dane zadanie – 10% wnioskowanej kwoty; nakładów na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także kosztów najmu – 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania, kosztów remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – 5% kwoty; kosztów związanych z działaniami promocyjnymi dotyczącymi zadania– 5% kwoty.

Źródło: www.pfron.org.pl