W marcu emeryt oraz rencista będzie mógł dorobić o 161,53 zł więcej niż w lutym. Od marca wzrośnie bowiem wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

Tak wynika z komunikatu Prezesa ZUS z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. poz. 220).

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Prezes GUS w komunikacie z dnia 10 lutego 2015 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 3942,67 zł. Jest ono wyższe o 161,53 zł od przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2014 r., które wynosiło 3781,14 zł.

W związku z tym kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 marca 2015 r. będzie wynosiła 2759,90 zł (do 1 grudnia kwota ta wynosi 2646,80 zł), natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 5125,50 zł (do 1 grudnia 4915,50 zł).

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 20 lutego 2015 r.