Jak uzasadnia swoje stanowisko GIODO, podstawę prawną do przetwarzania przez komornika danych osobowych dłużnika na potrzeby prowadzonego postępowania egzekucyjnego stanowią przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (kpc), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.

Czytaj: Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych

Jak wynika z analizy przepisów, w celu zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik – na podstawie art. 882 § 1 kpc – wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia: przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielenie jego dochodu z wszelkich innych tytułów. Ponadto wzywa pracodawcę, aby podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi oraz w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli. Natomiast po stronie pracodawcy istnieje obowiązek niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie ww. okoliczności (na podstawie art. 882 § 2 kpc).

Ponadto, stosownie do art. 881 § 3 kpc komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w § 2 nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz: przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie (pkt 1), albo przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych (pkt 2).

W związku z powyższym GIODO stwierdza, iż udostępnianie przez pracodawcę informacji w postaci numeru rachunku bankowego nie wynika z żadnych norm prawa kształtujących obowiązki komornika. Zdaniem GIODO "racjonalny ustawodawca uznał pozyskiwanie przez komornika numeru rachunku bankowego dłużnika jest zbędne do prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia o pracę".

Źródło: materiały prasowe GIODO, stan z dnia 20 sierpnia 2015 r.