Zasady magazynowania butli z propan-butanem zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846 z późn. zm.) - dalej r.m.g.p.
Zgodnie z § 11 r.m.g.p. magazyny i składowiska butli z gazem płynnym znajdujące się na placach powinny być wyposażone w instalacje odgromowe zgodnie z Polskimi Normami. W magazynach i składowiskach, o których mowa powyżej, należy zapewnić dostęp do butli umożliwiający prowadzenie akcji ratowniczej.
Przepis § 12 r.m.g.p. nakazuje składowanie butli z gazami płynnymi o pojemności do 11 kg gazu w pozycji stojącej, nie więcej niż w trzech warstwach. Przepisu wcześniejszego nie stosuje się do składowania butli z gazem o pojemności do 11 kg w kontenerach lub na paletach.
Zabrania się magazynowania butli z gazem płynnym w:
1) pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu,
2) pomieszczeniach, w których znajdują się studzienki, otwory kanalizacyjne lub inne nie wentylowane zagłębienia,
3) pomieszczeniach do przechowywania produktów żywnościowych,
4) składach materiałów wybuchowych, łatwo palnych lub żrących,
5) kotłowniach, hydroforniach i węzłach cieplnych,
6) garażach i pomieszczeniach, w których znajdują się pojazdy silnikowe.
Gazy palne takie jak acetylen, metan, amoniak, wodór, siarkowodór powinny być magazynowane w szafach ognioodpornych lub na wolnym powietrzu pod wiatą. Gazów palnych nie powinno się składować z substancjami niezgodnymi, np. gazów utleniających z gazami palnymi czy agresywnymi.
Gazy niepalne obojętne (azot, ditlenek węgla, hel, argon) oraz niepalne gazy ze zdolnością podsycania ognia (tlen, powietrze sprężone, powietrze ciekłe) powinny być przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu magazynu ogólnego. Wymienionych. gazów nie powinno przechowywać się z substancjami o właściwościach palnych, redukujących, żrących i toksycznych.
Przy przechowywaniu butli z gazami technicznymi powinny być przestrzegane pewne zasady wskazane poniżej:
1) Niedopuszczalne jest magazynowanie butli w piwnicach, na klatkach schodowych, na korytarzach, w przejściach dla pieszych i przejazdach, a także w ich pobliżu, w garażach pojazdów, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, na podestach roboczych urządzeń i innych instalacji.
2) W czasie przechowywania gazów muszą być spełnione warunki magazynowania opisane w ich kartach charakterystyki. W szczególności gazy utleniające i palne muszą być przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach lub miejscach składowych.
3) Butle muszą być przechowywane w taki sposób, aby dojście do nich było łatwe i aby nie blokowały wyjść ewakuacyjnych.
4) Butle napełnione gazami oraz opróżnione z gazów powinny być magazynowane oddzielnie w oznakowanych pomieszczeniach lub miejscach składowych.
5) Nie należy przechowywać butli gazowych razem z materiałami palnymi.
6) Butle należy chronić przed nadmiernym przegrzaniem, ogniem, korozją, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób nieupoważnionych.
7) Butle zawierające gazy skroplone muszą być składowane w pozycji pionowej.
8) Butle należy zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem się lub zsunięciem (przymocowane lub przypięte do ściany).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.