Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie płacił organizacjom pozarządowym za prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i pośrednictwa pracy. Fundacje oraz organizacje pozarządowe otrzymają pomoc finansową z PFRON m.in. na organizowanie i prowadzenie działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym.
Celem tych działań ma być nie tylko przygotowanie do poszukiwania pracy, ale także utrzymanie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości finansowania takich zadań ze środków Funduszu. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, katalog działań, które mogą być pokrywane ze środków PFRON, rozszerzy się także o inne zadania. Zgodnie z projektem rozporządzenia, PFRON nie będzie natomiast finansował opracowywania i realizacji programów służących zaspokajaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych.
źródło: Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 19 stycznia 2008 r.