Jednym z największych osiągnięć Agencji w minionym roku było opracowanie i zatwierdzenie wieloletniego programu strategicznego na lata 2014–2020. Program prac, oparty na sześciu obszarach priorytetowych, pozwoli na ukierunkowanie działań Agencji, tak aby jak najlepiej wykorzystywała dostępne zasoby. Zmiany demograficzne w Europie, w szczególności starzejąca się populacja i większy udział kobiet w pracy zawodowej, miały istotny wpływ na obszary priorytetowe. Program prac Agencji przyczyni się znacząco do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w gospodarce Europy.
Ponadto opublikowano także wyniki trzeciego ogólnoeuropejskiego sondażu opinii publicznej dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepytano ponad 16.500 pracowników z 31 krajów na temat stresu związanego z pracą oraz BHP w odniesieniu do starszych pracowników. Wyniki sondażu przedstawione na diagramie pochodzącym ze sprawozdania rocznego pokazują, jak potrzebna jest zarówno kampania Agencji na lata 2014–2015 dotycząca zarządzania stresem, jak i konsolidacja działań w obszarach dotyczących starszych pracowników.
W minionym roku Agencja opublikowała także wyniki projektu „Prognoza” dotyczącego „zielonych miejsc pracy”, zakończyła przygotowania do drugiego wydania przewodniego projektu z zakresu Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) oraz opublikowała dziewięć nowych narzędzi do oceny ryzyka na potrzeby projektu Interaktywnej Oceny Ryzyka Online (OiRA), obejmujących takie zawody, jak fryzjerstwo, usługi gastronomiczne i naprawa pojazdów. Te działania i wiele innych zostały opisane w streszczeniu sprawozdania rocznego, które jest dostępne w 25 językach.