Dyrektywa 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 2.12.2000, s. 16) zakazuje wszelkiej dyskryminacji pracownika, bezpośredniej lub pośredniej, ze względu na jego wiek. Dyskryminacja pośrednia ze względu na wiek ma miejsce wtedy, gdy pozornie neutralne kryterium może doprowadzić do szczególnie niekorzystnej sytuacji dla osób w określonym wieku w stosunku do innych osób.

Przewoźnik Tyrolean Airways jest w sporze ze swoją radą zakładową (Betriebsrat) dotyczącym uwzględniania, do celów zaszeregowywania stewardów i stewardess do kategorii zatrudnienia, a w konsekwencji do celów określania ich wynagrodzenia, okresów pracy ukończonych w dwóch innych filiach koncernu Austrian Airlines, to jest Austrian Airlines i Lauda Air. Układ zbiorowy Tyrolean Airways stanowi, że przejście z kategorii A do wyższej kategorii B następuje po przepracowaniu trzech lat, to jest trzech lat po zatrudnieniu pracownika jako stewarda lub stewardessy. Umowy o pracę zawierają zwykle postanowienie, zgodnie z którym przez dzień rozpoczęcia pracy, każdorazowo gdy ma on znaczenie dla stosowania uregulowania lub prawa, rozumie się dzień rozpoczęcia pracy w Tyrolean Airways.

W tych okolicznościach Landesgericht Innsbruck (sąd II instancji w Innsbrucku, Austria) zmierza do ustalenia, czy dyrektywa 2000/78 stoi na przeszkodzie postanowieniu układu zbiorowego, które do celów zaszeregowania do kategorii zatrudnienia przewidzianych w tym układzie – a tym samym do celów ustalania wysokości wynagrodzenia – uwzględnia jedynie doświadczenie zawodowe nabyte w charakterze stewarda lub stewardessy określonego przewoźnika lotniczego, wyłączając doświadczenie identyczne pod względem merytorycznym, lecz uzyskane u innego przewoźnika należącego do tego samego koncernu.

W dzisiejszym wyroku Trybunał Sprawiedliwości udzielił na to pytanie odpowiedzi przeczącej. Postanowienie takie jak zawarte układzie zbiorowym Tyrolean Airways nie wprowadza bowiem odmiennego traktowania ze względu na wiek.

O ile takie postanowienie może powodować odmienne traktowanie ze względu na datę zatrudnienia przez danego pracodawcę, to jednak tak różnica nie jest bezpośrednio lub pośrednio związana z wiekiem ani z wydarzeniem związanym z wiekiem. W istocie bowiem to doświadczenie ewentualnie uzyskane przez stewarda lub stewardessę u innego przewoźnika tego samego koncernu nie jest uwzględniane przy zatrudnieniu, niezależnie od wieku tego stewarda lub tej stewardessy w chwili zatrudnienia. Postanowienie to opiera się zatem na kryterium, które nie jest ani nierozerwalnie, ani pośrednio związane z wiekiem pracowników, nawet jeżeli nie jest wykluczone, że stosowanie spornego kryterium może, w szczególnych wypadkach, mieć dla zainteresowanych stewardów i stewardess taki skutek, że ich przejście z kategorii zatrudnienia A do kategorii zatrudnienia B nastąpi w starszym wieku niż w przypadku pracowników, którzy równoważne doświadczenie uzyskali u Tyrolean Airways.

Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2012 r. w sprawie C-132/11 Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH przeciwko Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH.

Opracowanie: Rafał Bujalski, RPE WKP

 

Źródło: www.curia.europa.eu