W warunkach gospodarki rynkowej i wolnej konkurencji często zdarza się, że przedsiębiorcy przejmują pracowników konkurencyjnej firmy. Zjawisko to, zwane z języka angielskiego „employee poaching” („kłusownictwo pracownicze”), jest coraz częstszą praktyką, albowiem przedsiębiorca, któremu udaje się przejąć taką osobę, zdobywa doświadczonego pracownika posiadającego wiedzę na temat konkurencyjnego przedsiębiorcy, jego klientów i know-how.

Często przejęcie całej grupy strategicznych pracowników może doprowadzić do sparaliżowania działalności gospodarczej konkurenta, a nawet do jego bankructwa. Dlatego warto zastanowić się, czy takie działania są zgodne z prawem.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

Więcej: www.hrstandard.pl/2015/12/14/employee-poaching-czyli-slow-kilka-o-tzw-podkradaniu-pracownikow

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 15 grudnia 2015 r.