W przypadku emerytur z zagranicy należy mieć na uwadze specyficzne rozwiązania przewidziane w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które mogą mieć wpływ na zasady rozliczenia tych świadczeń w Polsce.
 
Osoby mające dla celów podatkowych miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj. polscy rezydenci podatkowi, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), a więc również od dochodów zagranicznych. O tym, czy emerytura przekazana z zagranicy polskiemu rezydentowi będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce, decydują jednak postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO), których stroną jest Polska.
 
W zależności od treści UPO, do opodatkowania emerytur w państwie rezydencji podatnika zastosowanie znajdzie jedna z metod unikania podwójnego opodatkowania –metoda wyłączenia z progresją lub metoda odliczenia proporcjonalnego (zwana też metodą kredytu podatkowego).