Prezydent podpisał ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. - "Emerytura plus". Ma być one wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Dodatkową emeryturę otrzymają również osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).


Gest skierowany do emerytów 

Prezydent dziękując minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej, senatorom i rządowi mówił, że decyzja ta to "pewien gest państwa, skierowany do tych ludzi, którzy pobierają świadczenia emerytalne, rentowe i także przedemerytalne". Przypomniał, że polityka wsparcia socjalnego była jednym z elementów kampanii wyborczej podczas wyborów prezydenckich w 2015 roku.

- Cieszę się, że te zobowiązania są w tej chwili konsekwentnie realizowane i, że nie były to obietnice rzucane na wiatr, tylko były to słowa wypowiadane z wielką odpowiedzialnością, powagą i z wielkim szacunkiem dla tych, do których były dedykowane – wskaza. 

Przypomniał, że świadczenie "Emerytura plus" przysługuje "z urzędu" każdemu emerytowi i renciście, który ma uprawnienia do świadczeń. - Chcę to bardzo mocno podkreślić: +z urzędu+, czyli nie trzeba nic robić, aby to świadczenie uzyskać - dodał.

Większość świadczeń w maju

Większość świadczeń "Emerytura plus" zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Spór o finansowanie

Jak napisano w uzasadnieniu ustawy "jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 – Obrona narodowa, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne na 2019 r."

 

Pracodawcy i część związkowców negatywnie oceniło, że część jednorazowego świadczenia będzie wypłacana z Fundusz Pracy. Według OPZZ oznacza to, że po raz kolejny środki finansowe z Funduszu Pracy wykorzystuje się na wydatki niezgodnie z jego przeznaczeniem. OPZZ wnioskuje więc, aby obniżyć ten podatek (składki na Fundusz Pracy) o prawie połowę, czyli z 2,45 proc. do  1,45 proc. Również Konfederacja Lewiatan wyraziła wątpliwości ws. finansowania "trzynastek". Zdaniem ekspertów tej organizacji jeśli fundusz i tak jest wykorzystywany na inne cele niż został stworzony, to może sfinansować z tego źródła podwyżki dla nauczycieli.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej zwrócił uwagę, że tylko 110 mln zł będzie wypłacone z Funduszu Pracy na trzynaste emerytury. Dotyczy to głównie ok. 100 tys. osób uprawnionych do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. Ministerstwo podkreśla, że to tylko 1 procent projektowanych wydatków, bo koszt programu "Emerytura plus" to blisko 11 mld zł.

Czytaj też: Zmiany w prawie utrudnią badanie trzeźwości pracowników>>