Urlop zaległy 
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli do 31 grudnia pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, to z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym, który pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września następnego roku kalendarzowego. Termin udzielenia urlopu zaległego będzie zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie urlop wypoczynkowy najpóźniej 30 września, a zakończy go już po tej dacie. Nieudzielenie urlopu zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30.000 zł. 
 
 
Odpisy na ZFŚS
ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku, z tym że w 2014 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, tj. 2917,14 zł.
 
Odpis podstawowy w 2014 r. wynosi więc:
– na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach – 1093,93 zł (37,5% przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą ustalania odpisów);
– na każdego zatrudnionego wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – 1458,57 zł (50% przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą ustalania odpisów);
– na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną pracodawcy można zwiększyć wartość odpisu o kwotę – 182,32 zł (6,25% wartości odpisu).
 
 
Niższe odpisy odprowadza się na pracowników młodocianych.
W 2014 r. wynoszą one:
– w pierwszym roku nauki – 145,86 zł (5% przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą ustalania odpisów);
– w drugim roku nauki – 175,03 zł (6% przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą ustalania odpisów);
– w trzecim roku nauki – 204,20 zł (7% przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą ustalania odpisów).