29 lutego odbędzie się posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw. BCC popiera propozycję rządu dotyczącą wydłużenia wieku emerytalnego. Naszym zdaniem kierunek wprowadzanych zmian jest właściwy, jednak ich tempo zbyt powolne. Brakuje również konkretnych zapowiedzi innych działań, m.in. likwidacji przywilejów emerytalnych, które są niesprawiedliwe społecznie, dostosowania systemu rentowego do emerytalnego po reformie oraz wdrożenia efektywnej formy dobrowolnego oszczędzania na starość.

 
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy zapowiada modyfikację Programu Solidarność Pokoleń 50+, jednakże nie zawiera żadnych propozycji rozwiązań. Oczekują na nie zarówno pracodawcy jak i pracownicy, a program powinien objąć docelowo populację powyżej 60 r. życia.
 
Działania rządu w sferze zabezpieczenia społecznego powinny iść w kierunku ujednolicenia zasad uczestnictwa obywateli w systemie emerytalno-rentowym, tak aby uzyskać konieczną akceptację społeczną dla wydłużania wieku przechodzenia na emeryturę. Te zmiany będą miały kluczowe znaczenie z punktu widzenia wzmocnienia rynku pracy oraz ograniczania deficytu budżetowego. Likwidacja przywilejów emerytalnych, które kosztują rocznie blisko 20 mld złotych, ma na celu również przywracanie elementarnego poczucia sprawiedliwości zgodnie z postanowieniem art.2 Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
 
Zdaniem BCC:
                Należy wdrożyć nowe zasady przechodzenia na emeryturę pracowników tzw. służb mundurowych, które obejmują zmienione zasady uprawnień dla nowo wstępujących do służby (55 lat pracy, 25 lat służby).
                W kolejnym kroku postulujemy objęcie powszechnym systemem emerytalnym prokuratorów i sędziów, jako zgodne z pierwotnymi założeniami reformy ubezpieczeń społecznych z 1999 r., a zmienione w procesie przyjmowania ustaw wprowadzających reformę emerytalną.
                Oczekujemy wprowadzenia wielofunduszowości w OFE (różne strategie lokacyjne, w zależności od wieku uczestnika) oraz określenie płatnika wypłat świadczeń z otwartych funduszy emerytalnych po 2013 roku.
                Pilnym zadaniem jest dostosowanie systemu rentowego do emerytalnego po reformie, co oznaczać będzie zmianę systemu wyliczania wysokości przyznawanych rent, których obecne ustalanie przebiega wedle zasad obowiązujących przed reformą ubezpieczeń społecznych z 1999 roku.
 
We wszystkich z wymienionych zagadnień BCC udzieli wsparcia działaniom rządu, którym powinna towarzyszyć otwarta debata publiczna oraz dialog trójstronny.

 

Źródło: BBC