Sławomir K., zatrudniony na umowie o pracę w przedsiębiorstwie P. spółce z o.o., wystąpił o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy. Problem polegał na tym, że dodatkowo w czasie okresu wypowiedzenia pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia (na podstawie art. 52 kp).

Zasądzenie jednego odszkodowania

Sąd Rejonowy w Nowej Hucie rozważał, czy Sławomirowi K. należą się dwa świadczenia:

Zagadnienie sprowadza się do odpowiedzi czy pracownikowi Sławomirowi K. należy się 12 tys. zł, czy też 24 tys. zł z dwóch tytułów odszkodowawczych?

Czytaj: SN: Choroba nie wydłuża miesięcznego okresu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika>>
 

Sąd I instancji 14 marca 2018 r. orzekł, że pracownikowi przysługuje tylko jedno odszkodowanie z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę. I wobec tego zasądził na rzecz powoda 12 tys. zł., choć obie czynności były wadliwe.

Powód złożył apelację od tego wyroku, a Sąd Okręgowy w Krakowie powziął wątpliwość: Czy art. 60 zd. 1 Kodeksu pracy pozbawia prawa do odszkodowania z art. 56 kp pracownika, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów w okresie wypowiedzenia umowy dokonanego wcześniej również z naruszeniem przepisów w sytuacji, gdy pracownik uzyskał odszkodowanie z art. 47 (1) kp? Czy jest limit odszkodowania do kwoty ustalonej w art. 60 Kodeksu?

Sprawdź w LEX: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia >

Trzy możliwości roszczeń

Sąd II instancji przedstawił trzy możliwości rozwiązania problemu, które są stosowane w orzecznictwie:

  1. pracownik ma prawo do dwóch roszczeń (z art. 45 kp i art. 56 kp)
  2. pracownik nabywa prawo do odszkodowania z art. 45 kp i części odszkodowania z tytułu art. 60 kp - do końca terminu wypowiedzenia
  3. pracownikowi należy się jedno odszkodowanie (art. 45 kp. w związku z art. 47 kp, albo zastosowanie tylko art. 60 kp).

Sąd okręgowy stanął na stanowisku, że przysługuje roszczenie tylko do jednego odszkodowania, które pracownik już otrzymał plus część odszkodowania z tytułu art. 60 kp zd. 2, czyli odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.

Sprawdź w LEX: Rozwiązanie stosunku pracy krok po kroku >

 

Uchwała o podwójnym odszkodowaniu

Sąd Najwyższy podjął 4 kwietnia br. uchwałę: W sytuacji, gdy pracodawca wadliwie wypowiedział umowę o pracę a następnie rozwiązał ja z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługują roszczenia odszkodowawcze z art. 45 par. 1 kp w związku z art. 47 (1) kp oraz art. 56 kp w związku z art. 58 kp przy uwzględnieniu, że świadczenia te pełnią funkcję kompensacyjną, a zatem w części lub całości wynikają ze zbiegu roszczeń wykluczającego ich kumulację.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Możliwość zbiegu roszczeń odszkodowawczych w przypadku wadliwego wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę >

- Problem polega na tym, że kodeks pracy nie odnosi się do tego typu kilku czynności pracodawcy - zaznaczył sędzia sprawozdawca Piotr Prusinowski.

Sprawdź w LEX: Uprawnienia w razie niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę >

SN przypomniał, że już Trybunał Konstytucyjny przyjął możliwość dochodzenia roszczeń kompensacyjnych odszkodowawczych.

Najnowsze orzecznictwo SN wskazuje, że nawet przy wypowiedzeniu umowy o pracę istnieje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. To stwarza odrębne spojrzenie na kwestie strat, które poniósł pracownik i pozwala na odejście od limitowanego, hermetycznego ujęcia odszkodowania.

Czytaj glosę w LEX: Roszczenia pracownicze w sytuacji niezgodnego z prawem wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy. Glosa do uchwały SN z dnia 4 kwietnia 2019 r., III PZP 2/19 >

 


Sędzia Prusinowski dodał, że pracownikowi, któremu rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i w trakcie okresu wypowiedzenia wręczono rozwiązanie natychmiastowe, należą się dwa odszkodowania.

Sprawdź w LEX: Przyczyny rozwiązania umowy o pracę - omówienie orzecznictwa >

Jednak to, że przysługują dwa roszczenia, to nie znaczy, że je otrzyma dwa świadczenia w całości. Możliwe jest zastosowanie konstrukcji zbiegu roszczeń. Nie kumulacja roszczeń. Wobec tego do zbiegu roszczeń dochodzi. Pracownikowi należy się jedno odszkodowanie w limitowanej kwocie z art. 45 lub art. 56 kp, a oprócz tego część drugiego odszkodowania w części, a w jakiej utracił wynagrodzenie, jakie miał do końca okresu wypowiedzenia.

Sygnatura akt III PZP 2/19, uchwała 3 sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź w LEX: Uzupełniająca odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia >