Odpowiedź: Dopuszczalne jest określenie wyższej stawki wynagrodzenia chorobowego (np. 90% wynagrodzenia) niż ustawowa.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego) pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Przepis ten oznacza, że pracodawca może w regulaminie wynagradzania określić wyższą kwotę wynagrodzenia chorobowego niż ustawowa. Wskazany w pytaniu zapis jest więc prawidłowy, ale konieczne jest jego doprecyzowanie (przede wszystkim nie należy używać sformułowania "wynagrodzenie miesięczne", gdyż wynagrodzenie chorobowe dotyczy wyłącznie okresu nieobecności w pracy spowodowanej niezdolnością do pracy, która niekoniecznie może trwać miesiąc).

Michał Culepa

Pytanie pochodzi  z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych