Prowadzę niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Działam na terenie 2 szpitali.
Czy w niżej określonych przypadkach powinienem oskładkować wynagrodzenie wyplacane z umowy zlecenia?
1. Pracownica szpitala A jest zatrudniona jako pielęgniarka i zarabia więcej niż wynosi najniższa krajowa. Jednocześnie w ramach podpisanej, z moim NZOZ-em, umowy zlecenia wykonuje usługi opiekunki na terenie tego samego szpitala (dodatkowe dyżury).
2. Pracownica szpitala A jest zatrudniona jako salowa i zarabia więcej niż wynosi najniższa krajowa. Jednocześnie w ramach podpisanej, z moim NZOZ-em, umowy zlecenia wykonuje usługi opiekunki na terenie tego samego szpitala (dodatkowe dyżury).
3. Pracownica szpitala B jest zatrudniona jako pielęgniarka i zarabia więcej niż wynosi najniższa krajowa. Jednocześnie w ramach podpisanej, z moim NZOZ-em, umowy zlecenia wykonuje usługi pielęgniarki na terenie tego samego szpitala (dodatkowe dyżury).
Powyższych umów zlecenia nie oskładkowuję.
Czy postępuję prawidłowo naliczając tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

W każdym przypadku postępujecie Państwo prawidłowo, bowiem w przypadku dodatkowego zatrudnienia w ramach umowy zlecenia oprócz zatrudnienia w ramach umowy o pracę z tytułu zatrudnienia w ramach umowy zlecenia obowiązkowo należy opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż pracownice posiadają inny tytuł do ubezpieczenia.
 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., wskazuje osoby, podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązkowi podlegają m.in. pracownicy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a u.ś.o.z.,), osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osoby współpracujące ze wskazanymi osobami (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e u.ś.o.z.,).
Zgodnie z art. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) umowa o pracę zawsze rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Nie ma znaczenia, z iloma pracodawcami zawiera ją jeden pracownik, ani też w jakim wymiarze świadczy pracę w jej ramach. Zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę u kilku pracodawców nie powoduje obowiązku objęcia go jako zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi i nie powoduje konieczności odprowadzania składek z tego tytułu. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy odprowadzać zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu zlecenia. Zatem, w przypadku przedstawionym w pytaniu, pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ze stosunku pracy oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z obu tytułów.