Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

Projekt rozporządzenia zakłada również możliwość podwyższenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszczalnej wysokości dodatku z 40 do 50 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. Decyzję o możliwości i zasadności przyznania pracownikowi tego dodatku podejmuje w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Projekt określa także tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników.
Zgodnie z założeniami, rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.
 
Źródło: www.rcl.gov.pl