Przepisy o ZFŚS zmieniły sie na początku 2017 roku. Wcześniej obowiązek tworzenia ZFŚS obejmował pracodawców zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. Teraz zasada ta odnosi się do pracowników zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia ZFŚS i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Mają więc na to czas do 31 stycznia 2018 r.

ZFŚS tworzą:
1) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
2) pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, na wniosek zakładowej organizacji związkowej,
3) pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Czytaj też: Odpis na ZFŚS w 2018 roku >>

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Tak jak była o tym mowa powyżej, pracodawcy ci, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

U pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

W chwili obecnej pracodawcy spoza sektora publicznego, mimo formalnego obowiązku utworzenia ZFŚS, mogą się bardzo łatwo z niego zwolnić. Konsekwencje prawne decyzji o nieutworzeniu ZFŚS i jej wpływ na wypłatę świadczeń urlopowych omawia Paweł Ziółkowski w komenarzu praktycznym "Tworzenie, nietworzenie ZFŚS a świadczenie urlopowe", dostępnym w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych >>