W 2014 r. wysokość odpisów na ZFŚS została utrzymana w tej samej wysokości co w 2013 r., 2012 r. oraz 2011 r., zgodnie z art. 5c u.z.f.ś.s., który stanowi iż w 2014 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156):
– przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2010 r. wyniosło 2822,66 zł;
– przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. wyniosło 2917,14 zł.
Jeżeli wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu ubiegłego roku jest wartością wyższą od przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły, wówczas podstawąodpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest wynagrodzenie w drugim półroczu 2010 r., czyli była to kwota 2917,14 zł.
Odpis podstawowy w 2014 r. wynosi więc:
– na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach – 1093,93 zł (37,5% przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą ustalania odpisów);
– na każdego zatrudnionego wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – 1458,57 zł (50% przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą ustalania odpisów);
– na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną pracodawcy można zwiększyć wartość odpisu o kwotę – 182,32 zł (6,25% wartości odpisu).
Niższe odpisy odprowadza się na pracowników młodocianych.
W 2014 r. wynoszą one:
– w pierwszym roku nauki – 145,86 zł (5% przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą ustalania odpisów);
– w drugim roku nauki – 175,03 zł (6% przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą ustalania odpisów);
– w trzecim roku nauki – 204,20 zł (7% przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą ustalania odpisów).
 
Odpisy dodatkowe
Zgodnie z u.z.f.ś.s. możliwe jest również dokonywanie odpisów zwiększonych na fundusz. Wobec tego wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25% podstawy naliczania, czyli odpispodstawowy + 6,25% przeciętnego wynagrodzenia na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydają zespoły orzekające o niepełnosprawności.
 
WAŻNE!
Zatrudnianie niepełnosprawnych w stopniu lekkim nie uprawnia do naliczania na tych pracowników zwiększonych odpisów.
 
Pracodawcy, którzy sprawują opiekę nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększać fundusz o 6,25% podstawy naliczania na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.
 
WAŻNE!
Zwiększenia odpisu nalicza się na podstawie imiennego wykazu emerytów i rencistów.
 
Na podstawie u.o.d.l.t. istnieje możliwość zwiększenia odpisu o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą odpisu, pod warunkiem że pracodawca:
– utworzy zakładowy żłobek lub klub dziecięcy,
– przeznaczy na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadająca 7,5% przeciętnego wynagrodzenia,
– całość zwiększenia zostanie przeznaczona na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.
Zarówno odpisy, jak i ich zwiększenia stanowią jeden zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obowiązujący u danego pracodawcy.
Źródłem pochodzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być nie tylko coroczne odpisy podstawowe, zwiększenia tego odpisu, ale również zwiększenia środków tego funduszu.
Zwiększenia środków funduszu mogą pochodzić m.in. z:
– wpływów z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej pracodawcy,
– darowizn oraz zapisów od osób fizycznych i prawnych dokonywanych na rzecz funduszu,
– odsetek od środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– wpływów z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe;
– przychodów z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych.