Odpowiedź:

Przy założeniu, że umowa zawarta od dnia 1 marca 2016 r. była pierwszą umową na czas określony oraz, że pracownik będzie wykonywał pracę bez przerwy na podstawie jednej umowy, to kolejną umowę można zawrzeć maksymalnie do dnia 30 listopada 2018 r.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 25[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Zatem przy założeniu, że umowa zawarta od dnia 1 marca 2016 r. była pierwszą umową na czas określony oraz, że pracownik będzie wykonywał pracę bez przerwy na podstawie jednej umowy, to kolejną umowę można zawrzeć maksymalnie do dnia 30 listopada 2018 r.
W tym miejscu warto dodać, że maksymalny 33 miesięczny okres zatrudnienia należy liczyć od dnia 1 marca 2016 r., a do liczenia upływu tego terminu zastosowanie znajduje zasada, że okres 33 miesięcy upłynie w przeddzień dnia odpowiadającego nazwie dnia rozpoczęcia pracy na podstawie umowy na czas określony.
Anna Sokołowska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz jest doradcą Centrum Pomocy Profesjonalisty – Doradztwo kadrowe
Odpowiedzi udzielono  3.10.2016 r.
 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami