Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających (Dz. U. z 2012 r. poz. 302) deklaracja ta powinna zawierać: 1) nazwę techniczną przewożonego towaru; 2) numer identyfikacji towaru UN, jeżeli istnieje; 3) klasę szkodliwości towaru określoną według klasyfikacji przyjętej przez IMO w Kodeksie IMDG, Kodeksie IBC, Kodeksie IGC oraz w Załączniku II w Uzupełnieniach I, II i III do Konwencji MARPOL; 4) kody odpadów określone w załączniku IV do rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.), jeżeli towar niebezpieczny jest odpadem; 5) klasę statku określoną przez IMO według Kodeksu INF zgodnie z Prawidłem VII/14.2, tam gdzie ma to zastosowanie; 6) ilość towaru, a jeżeli jest on przewożony w ładunkowych jednostkach transportowych – znaki identyfikacyjne tych jednostek; 7) kartę bezpieczeństwa (MSDS), o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), z wyszczególnieniem właściwości fizykochemicznych towarów, w tym ich lepkości kinematycznej wyrażonej w cSt w temperaturze 50°C i gęstości wyrażonej w g/cm³ w temperaturze 15°C oraz inne dane zgodnie z rezolucją IMO MSC.286(86), o której mowa w obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczących przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające – dla substancji określonych w Załączniku I do Konwencji MARPOL; 8) dane adresowe podmiotu, od którego można otrzymać szczegółowe informacje o dostarczanym towarze oraz numery alarmowe załadowcy lub innego podmiotu, będących w posiadaniu informacji dotyczących fizykochemicznych właściwości przewożonych towarów oraz określających działania, jakie należy podjąć w nagłych wypadkach.
Omawiana regulacja wdraża postanowienia dyrektywy 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę Rady 93/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208 z 05.08.2002, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 12, z późn. zm.).
Z dniem 6 marca utraciło moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające (Dz. U. Nr 103, poz. 1084).