Odpowiedź

Różnica między instruktażem a seminarium, jako formami szkoleń w dziedzinie bhp, polega na zróżnicowanym minimalnym czasie trwania tych form szkolenia, a także na większym nacisku na aspekty praktyczne związane z konkretnym zakładem i stanowiskiem pracy w przypadku instruktażu.

Uzasadnienie

W myśl art. 2373 § 2 ustawy z 2.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, jakie zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) – dalej r.s.b.h.p.
Przepisy r.s.b.h.p. przewidują różne formy organizacji szkoleń z dziedziny bhp, uzależnione od rodzaju szkolenia, a także grupy docelowej, dla której jest ono organizowane. Są to: instruktaż, kurs, samokształcenie kierowane i seminarium.
Zgodnie z § 10-11 r.s.b.h.p., szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) powinno odbywać się – jak sama nazwa wskazuje – w formie instruktażu, natomiast szkolenia okresowe:
1. dla stanowisk robotniczych – zgodnie z § 15 ust. 1 r.s.b.h.p. – w formie instruktażu,
2. dla pozostałych stanowisk – zgodnie z § 15 ust. 2 r.s.b.h.p. – w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
Poszczególne formy zostały zdefiniowane w § 1a r.s.b.h.p. jako:
1. instruktaż – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,
2. kurs – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp,
3. samokształcenie kierowane – forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców,
4. seminarium – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.
Różnica między instruktażem a seminarium, jako formami szkoleń w dziedzinie bhp, polega na odmiennym minimalnym czasie trwania tych form szkolenia, a także na większym nacisku na aspekty praktyczne związane z konkretnym zakładem i stanowiskiem pracy w przypadku instruktażu.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów