Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy zgoda Państwowego Inspektora Sanitarnego na pracę w pomieszczeniach bez dostępu do światła dziennego powinna być aktualizowana?

Odpowiedź

Pracodawca posiadający zgodę Państwowego Inspektora Sanitarnego na pracę w pomieszczeniach bez dostępu do światła dziennego, nie ma obowiązku aktualizowania ww. decyzji. Taki obowiązek nie wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p.

Uzasadnienie

W pomieszczeniach stałej pracy, a więc takich, w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny, zgodnie z § 25 r.b.h.p. pracodawca powinien zapewnić oświetlenie dzienne. Oświetlenie to powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. Jeżeli jednak jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, pracodawca ma obowiązek uzyskać zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy, na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2016 r.