Odpowiedź

Jeżeli nie ma możliwości dokonania oględzin miejsca wypadku, zespół powypadkowy może i powinien zwrócić się do organów prowadzących postępowanie o udostępnienie zgromadzonych dokumentów.

Uzasadnienie

Stosownie do §7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.p.w., zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku. W szczególności zespół powypadkowy powinien dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku. Ponadto, jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku. Jeżeli realizacja tych obowiązków jest niemożliwa np. z uwagi na ograniczenie dostępu do miejsca zdarzenia w związku z prowadzeniem postepowania przez Policję czy prokuratora, zespół powypadkowy nie ma obowiązku dokonywania oględzin miejsca zdarzenia. Jest zobowiązany natomiast, w ramach prowadzonego postępowania wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione (§7 ust. 2 r.u.o.p.w.) .

Wskazanym jest, aby zespół powypadkowy dokonał stosownej adnotacji w protokole powypadkowym o przyczynach niedokonania oględzin miejsca wypadku i zawarł informację, że ustaleń dokonał na podstawie pozyskanych od właściwych organów dokumentów.

Zespół powypadkowy może wnioskować do wskazanych organów o udostępnienie materiałów zgromadzonych w toku postepowania. Udostępnione dokumenty powinny zostać załączone do protokołu. Omawiana sytuacja może stanowić również uzasadnioną przeszkodę w sporządzeniu - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokołu powypadkowego (§ 9 r.u.o.p.w.).

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów