Odpowiedź

Po przeprowadzonym badaniu lekarz wydaje pracownikowi orzeczenie o przeciwwskazaniach albo braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenie, które zostało wydane z uwzględnieniem wymienionych w skierowaniu zagrożeń występujących na danym stanowisku, stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu.

Uzasadnienie

W skierowaniu na badania profilaktyczne, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) należy opisać rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania (np. pracownik magazynu kierowca wózka widłowego). Określenie rodzaju pracy najczęściej odbywa się przez podanie stanowiska pracy, zawodu, funkcji, specjalności, charakteru pracy lub czynności, które ma wykonywać pracownik. Jeżeli rodzaj pracy nie wynika wprost z nazwy stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony, w skierowaniu należy go dookreślić przez wskazanie, że jest to np. praca biurowa, fizyczna, laboratoryjna. Opis podstawowych czynności i sposobu ich wykonywania to swego rodzaju opis stanowiska pracy, technologii lub rodzaju produkcji. W tym miejscu należy wpisać te elementy procesu pracy, które nie wynikają z nazwy stanowiska (pracy), a mogą mieć wpływ na zdrowie pracownika, czyli są zaliczane do uciążliwych lub szkodliwych (z wyjątkiem tych, które zostaną wymienione w skierowaniu w punkcie dotyczącym występowania na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych).

Po przeprowadzonym badaniu lekarz wydaje pracownikowi orzeczenie o przeciwwskazaniach albo braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, przy czym orzeczenie to uwzględnia wszystkie zagrożenia wymienione w skierowaniu. Jeżeli w skierowaniu wskazano, że pracownik w ramach realizacji obowiązków służbowych kieruje wózkiem widłowym, to mimo iż w orzeczeniu o braku przeciwwskazań lekarz ograniczył swój zapis jedynie do określenia stanowiska, to jest to dokument wystarczający do dopuszczenia pracownika do pracy. Jeżeli natomiast w skierowaniu nie zostało wskazane, iż pracownik wykonuje tego rodzaju pracę, to mimo iż posiada on aktualne zaświadczenie z badań psychologicznych, nie uprawnia to pracodawcy, z punktu widzenia zdrowotnego, do dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy z wykorzystaniem wózka widłowego.

Należy dodać, iż mimo braku odpowiednich regulacji w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.), pracodawca powinien dla celów dowodowych włączyć do akt osobowych zarówno orzeczenie lekarskie, jak i skierowanie, na podstawie którego przeprowadzono badania.

Anna Sokołowska


Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2015 r.