Czy z przepisów wynika konkretny obowiązek poświadczenia przez pracownika znajomości treści kart charakterystyki stosowanych przez niego substancji/preparatów?
Obecnie z przepisów nie wynika konkretny obowiązek poświadczenia przez pracownika znajomości treści kart charakterystyki stosowanych przez niego substancji/preparatów.
Obecnie w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zm.) - dalej u.s.p.c. nie przewidziano obowiązku zapoznania się przez osobę stosującą substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny z kartą charakterystyki. Obowiązek tej treści, wynikający z art. 7 ust. 1 u.s.p.c., został zniesiony ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 20, poz. 106).
W innych aktach prawnych również nie wskazano obowiązku tego rodzaju. W art. 221 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. wskazano jedynie, że niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych nie posiadających kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.
W myśl § 92 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. pracodawca jest obowiązany informować pracowników o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych w zakładzie pracy materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników związanych z ich stosowaniem, a także o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.
Należy zauważyć, że ani w k.p., ani w r.b.h.p. nie ma mowy o formalnym potwierdzeniu zapoznania się przez osobę stosującą substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny z kartą charakterystyki.

Podsumowując, mimo braku formalnego obowiązku dotyczącego zapoznania się przez osobę stosującą substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny z kartą charakterystyki, pracodawca może w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników wprowadzić następujące rozwiązania:
•uzyskanie od producentów/dostawców kart charakterystyk dla wszystkich stosowanych na terenie zakładu pracy niebezpiecznych substancji chemicznych;
•umieszczenie kart charakterystyk w jednym wiadomym dla pracowników miejscu, np. w segregatorze bhp;
•zapoznanie pracowników z kartami charakterystyk przez przekazanie do przeczytania segregatora bhp;
•wypełnienie przez pracowników potwierdzenia zapoznania się z kartami charakterystyk (opcjonalne działanie niewymagane przepisami).
Krzysztof Zamajtys