Pracownik spółki posiadającej ZFŚS, zwrócił się o wypłatę zapomogi przeznaczonej na zakup wyprawki szkolnej dla dziecka.
Czy zapomoga będzie korzystała ze zwolnienia w naliczaniu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne?
Wyprawka będzie w całości zwolniona od składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku podatku dochodowego wyprawka może korzystać ze zwolnienia w granicach limitu określonego w przepisach podatkowych.
W zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne sprawa jest bardzo prosta. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wypłata zapomogi ze środków ZFŚS będzie zatem wyłączona z obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne..
W zakresie podatku dochodowego sięgnąć należy do dwóch zwolnień podatkowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. W przypadku jednak wyprawek szkolnych trudno jest uznać, iż cel zapomogi mieści się w katalogu uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia. Podkreślenia wymaga, iż ani stan biedy, ani konieczność zakupu wyprawki szkolnej nie jest zdarzeniem losowym. Tym samym omawiane zwolnienie nie będzie miało zastosowania.
Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Powoduje to, że wartość wyprawki będzie korzystała ze zwolnienia w granicach tego limitu - jeżeli limit zostałby już przekroczony wcześniej - cała wyprawka podlegałaby opodatkowaniu.

Paweł Ziółkowski - specjalista z zakresu prawa pracy