Odpowiedź

Praca na rampie przeładunkowej o wysokości do 0.8 m nie jest pracą na wysokości. Nie jest więc wymagane zabezpieczenie balustradami. Ponadto praca na rampie przeładunkowej nie jest pracą zaliczaną do prac na wysokości. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z póź. zm.) - dalej r.b.h.p., w rozdziale 6 „Prace szczególnie niebezpieczne”.

Uzasadnienie

Pracą na wysokości w rozumieniu r.b.h.p. jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1.0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1.5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi; 2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Według § 106 ust. 3 r.b.h.p., wymagania bezpieczeństwa określone w § 106 ust. 1 r.b.h.p., nie dotyczą ramp przeładunkowych.

Zgodnie z § 107 r.b.h.p., prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza balustrady albo obrys urządzenia, na którym stoi.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 5 października 2016 r.

Serwis BHP
Artykuł pochodzi z programu Serwis BHP
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami