Odpowiedź

Pracodawca powołując komisję bhp, powinien zwrócić się do wszystkich działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w celu wyznaczenia przez te organizacje określonej liczby przedstawicieli. Udział w komisji społecznego inspektora pracy jest uzależniony od tego, czy społeczna inspekcja pracy funkcjonuje w danym zakładzie pracy.

Uzasadnienie

W myśl art. 237[12] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bhp, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. Przepisy nie precyzują szczegółowej struktury i organizacji komisji bhp, pozostawiając to do uznania pracodawcy i przedstawicieli pracowników, jednakże wskazują, że w jej składzie powinni znaleźć się w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a z drugiej strony – przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy. Przewodniczącym komisji bhp powinien być pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników (art. 237[12] § 1 i 2 k.p.).

Pracodawca powinien zwrócić się do wszystkich działających na terenie zakładu pracy organizacji związkowych, w celu wskazania przedstawiciela (przedstawicieli), z zadaniem reprezentowania pracowników podczas posiedzeń komisji. Pomięcie którejkolwiek z działających organizacji może być uznane za dyskryminację przez pracodawcę, a tym samym za utrudnienie jej funkcjonowania. Takie postępowanie, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), zagrożone jest karą grzywny albo ograniczenia wolności.

Zasadnym jest jednak by pracodawca występując do organizacji związkowej z prośbą o wyznaczenie przedstawicieli do prac w komisji bhp, wskazał (narzucił), ilu członków powinna ona wyznaczyć. Jest to niezbędne, aby zapewnić dostosowanie tej liczby do planowanej struktury komisji. W jej składzie, jak wskazano, powinni znaleźć się w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy i przedstawiciele pracowników).

Udział w komisji społecznego inspektora pracy jest uzależniony od tego, czy społeczna inspekcja pracy funkcjonuje w danym zakładzie pracy. Jeżeli społeczny inspektor pracy zostanie wybrany po powołaniu komisji, to wówczas skład komisji powinien zostać poszerzony o społecznego inspektora pracy.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów