Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Pracownik działu technologicznego wprowadza do użytku w zakładzie pracy nową maszynę. Czy pracownik ten powinien zostać przeszkolony na piśmie przez producenta nowej maszyny w zakresie zasad jej obsługi? Czy wystarczy, jeśli zapozna się z instrukcją producenta? Jak powinien wyglądać proces kaskadyzacji szkoleń na kolejnych pracowników (użytkowników finalnych maszyny na terenie zakładu pracy)?

Odpowiedź

Zgodnie z przepisami bhp, pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby czynności związane z obsługą, naprawą, remontem lub konserwacją maszyn powodujące zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, były wykonywane przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje, natomiast pracownicy obsługujący te maszyny powinni otrzymać informacje dotyczące eksploatacji obsługiwanej maszyny, w tym pisemną instrukcję dotyczącą jej użytkowania.

Uzasadnienie

Pracownicy powinni być informowani o zagrożeniach związanych z maszynami znajdującymi się w miejscu pracy lub ich otoczeniu oraz o wszelkich zmianach w tych maszynach wprowadzonych w takim zakresie, w jakim zmiany te mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo tych maszyn, nawet gdy pracownicy bezpośrednio ich nie użytkują. Pracodawca powinien także zapewnić pracownikom użytkującym maszyny, aby odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich użytkowania, a pracownicy wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.

Z przepisów bhp nie wynika, aby to konkretnie producent maszyny miał obowiązek przeprowadzić szkolenie z obsługi maszyny dla pracownika jako przyszłego użytkownika maszyny.

Wystarczające jest zapoznanie się pracownika z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta maszyny. Zapoznanie się z instrukcją może nastąpić w trakcie instruktażu stanowiskowego bhp przeprowadzanego przez bezpośredniego przełożonego pracownika.

W programie instruktażu stanowiskowego należałoby uwzględnić zapisy potwierdzające przeszkolenie pracownika z zakresu obsługi wszystkich maszyn i urządzeń występujących na danym stanowisku pracy oraz stosowanych na nim procesów technologicznych (jeżeli takie występują).

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2016 r.