Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 878 z późn. zm.) - dalej r.r.s.p., w związku z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.) – dalej u.u.w., płatnicy składek są obowiązani przekazywać do właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Informacja ta, nazywana również „ZUS-IWA”, została określona w załączniku nr 4 r.r.s.p.

Dowiedz się więcej z książki
Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 


Powyższy druk zawiera takie informacje, jak: dane identyfikacyjne płatnika składek, rodzaj działalności według PKD, liczbę osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, adres płatnika składek, a także inne dane niezbędne do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki, w tym: liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ciężkich i śmiertelnych, liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.
Sporządzając powyższą informację, należy uwzględnić w niej wszystkie zaistniałe w roku kalendarzowym, za który składana jest informacja, zdarzenia uznane za wypadek przy pracy, dla których sporządzono protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku przy pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy poszkodowany korzystał ze zwolnienia lekarskiego lub wnioskował o wypłatę świadczeń odszkodowawczych.
Korektę sprawozdań ZUS-IWA, podobnie jak pozostałe deklaracje przekazywane do ZUS, składa się za pośrednictwem programu „Płatnik”. To właśnie w nim znajduje się odpowiedni formularz do przekazania takiej korekty przez upoważnioną do tego osobę.