Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Gdzie szukać przepisów odnoszących się do pomieszczenia rozlewni piwa butelkowego?

Czy w takim pomieszczeniu konieczne jest stosowanie okularów ochronnych?

W tej chwili pracownicy mają obowiązek stosować ww. ochrony w miejscach, gdzie następują eksplozje butelek. Jest tam umieszczony znak o konieczności stosowania ochron oczu.

Odpowiedź:

Nie ma przepisu bezpośrednio odnoszącego się do rozlewni piwa butelkowego, zobowiązującego pracowników do stosowania w niej okularów ochronnych. Nie trzeba szukać konkretnej podstawy prawnej, aby wprowadzać do stosowania środki ochrony indywidualnej. Zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracownika jest obowiązkiem pracodawcy. Pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z decyzją i ustaleniami pracodawcy.

Pomocne w podjęciu stosownej decyzji są warunki bezpieczeństwa wynikłe z analizy oceny ryzyka zawodowego, konsultacje z pracownikami oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p., który określa szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 237(8) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy ich użytkowania. Według art. 237(11a) § 1 k.p. konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bhp, w szczególności dotyczące: przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Załącznik nr 2 do r.b.h.p. określa szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej. Tabela nr 2 podaje rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej - pkt 5 dotyczy środków ochrony twarzy i oczu, które powinny być stosowane przy pracach, przy których twarz lub oczy pracowników są narażone na urazy albo podrażnienia w wyniku działania czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Zgodnie z art. 211 k.p. przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z decyzją i ustaleniami pracodawcy.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 27 marca 2015 r.