Czy stałe stanowisko pracy usytuowane pod antresolą przeznaczone na stałe przebywanie więcej niż 4 osób może mieć wysokość 2,5 m?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Czy stałe stanowisko pracy usytuowane pod antresolą przeznaczone na stałe przebywanie więcej niż 4 osób może mieć wysokość 2,5 m, czy powinna być większa?

Odpowiedź

Wysokość pomieszczenia pracy stałej powinna wynosić 3 m, a jeśli występują czynniki szkodliwe to powinna wynosić 3,3 m. W przypadku zastosowania klimatyzacji można wystąpić do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego z prośbą o wyrażenie zgody na usytuowanie stanowiska pracy pod antresolą przy zmniejszonych parametrach jego wysokości. Gdyby stanowisko było umieszczone na antresoli możliwe jest zmniejszenie wysokości do 2,2 m.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) wysokość pomieszczenia pracy nie może być mniejsza niż:

1) 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

2) 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Wysokość powyższych pomieszczeń, może być obniżona w przypadku zastosowania klimatyzacji - pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Wysokość określona w pkt 1 i 2 może być zmniejszona do:

1) 2,5 m w świetle:

a) jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada, co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia lub

b) w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczości mieszczącym się w budynku mieszkalnym, jeżeli przy wykonywanych pracach nie występują pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia, hałas nie przekracza dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych, określonych w Polskich Normach, a na jednego pracownika przypada, co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia,

2) 2,2 m w świetle - w dyżurce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym i innym oraz w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do większego pomieszczenia.

Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż:

1) 2,2 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

2) 2,5 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.