Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Czy społeczny inspektor pracy może podpisywać protokoły powypadkowe, jeżeli przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

Odpowiedź

Przebywanie przez społecznego inspektora pracy na zwolnieniu lekarskim, w trakcie którego podpisywane są protokołu powypadkowe nie ma negatywnego wpływu na ważność tych dokumentów. Należy jednak pamiętać, że pracownik wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem zwolnienia może stracić m.in. prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) – dalej u.ś.p. ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Pracą zarobkową w rozumieniu tego przepisu jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim (zob. wyrok SN z dnia 20 października 2005 r., II UK 154/04 oraz wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2005 r., I UK 370/04). Zatem, o ile samo podpisywanie protokołów powypadkowych w trakcie zwolnienia lekarskiego nie wpływa na ich ważność, o tyle aktywność zawodowa przejawiająca się w taki sposób może spowodować zakwestionowanie prawa do zasiłku chorobowego.
Ponadto wykonywanie pracy w czasie zwolnienia lekarskiego może być kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych wówczas, gdy pracownik swoim zachowaniem przekreśla cele zwolnienia, czyli jak najszybszy powrót do zdrowia i odzyskanie zdolności do wykonywania pracy (zob. wyrok SN z dnia 11 czerwca 2003 r., I PK 208/02).

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2016 r.