Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy społeczny inspektor pracy może odmówić podpisania oceny ryzyka zawodowego, nie przedstawiając argumentów?

Członek zespołu oceniającego ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, będący społecznym inspektorem pracy, odmawia podpisania oceny ryzyka zawodowego dla tego stanowiska, powołując się na nieracjonalne i niepoparte dowodami argumenty.Co ma w takiej sytuacji zrobić przewodniczący zespołu?

Odpowiedź:

Zasadne będzie zwrócenie się do społecznego inspektora pracy o przedstawienie przez niego, w formie pisemnej, argumentów podważających poprawność opracowanej oceny ryzyka zawodowego. Na podstawie przedstawionych argumentów być może uda się wypracować wspólne stanowisko. W myśl art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. to pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Społeczna Inspekcja Pracy jest organem opiniującym i w przypadku rozbieżności przy sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego uwagi społecznego inspektora pracy (w braku wspólnego stanowiska) powinny stanowić załącznik do oceny. W takim przypadku pracodawca powinien w ocenie szczegółowo przeprowadzić analizę elementów będących przedmiotem rozbieżności i wykazać dlaczego przyjął takie, a nie inne stanowisko.

W przypadku nieprzedstawienia uwag przez społecznego inspektora pracy, zastosowanie może znaleźć z art. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.) – dalej u.s.i.p., zgodnie z którym społeczny inspektor pracy w razie niewywiązywania się ze swoich obowiązków może być, na zasadach określonych w art. 6 u.s.i.p., odwołany przed upływem okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 u.s.i.p.

Uzasadnienie:

Zgodnie z u.s.i.p. społeczni inspektorzy pracy mają prawo:

1) kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bhp,

2) kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bhp, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

2a) uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

3) brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,

4) brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych,

5) uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,

6) opiniować projekty planów poprawy warunków bhp i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów,

7) podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

8) wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych.

Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 19 stycznia 2015 r.